Nyhetsarkiv

Brommagymnasternas årsmöte 2021

2021-10-20

Brommagymnasternas årsmöte kommer i år hållas den 21-11-11

Plats: Digitalt möte i Teams. Länk till mötet kommer publiceras på hemsidan samt mailas till dem som anmält sig.  

Tid: 19.00-21.00 

 

Anmälan till årsmötet görs via länken nedan. Anmälda till årsmötet kommer få en länk till verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med övergripande ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande en vecka före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast den 1/11. 

 

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till mötet: 

Klicka här för anmälan till årsmötet

 

Förslag till föredragningslista:

 

1.       Fastställande av röstlängd för mötet

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.       Fastställande av föredragningslista

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8.       Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

10.     Fastställande av medlemsavgifter

11.     Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt behandling av övergripande ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

12.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13.     Val av:

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen

 samt

f) fråga om arvode till styrelsen

14.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet

 

Fullmakt till årsmötet